TIETOSUOJAILMOITUS REKISTERÖIDYN INFORMOIMISEKSI
Konffa Oy kongressitoimisto tietojen käsittelijänä asiakkaidensa tapahtumien osalta


Konffa Oy kongressitoimisto käsittelee henkilötietoja tapahtuma-asiakkaidensa lakisääteisten tehtäviensä hoitamista varten. Konffa noudattaa henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä ja huolehtii, että tietoturva on asianmukaisella tasolla. Tässä ilmoituksessa kerromme tarkemmin kuinka Konffa käsittelee henkilötietojasi asiakkaiden konferenssi., seminaari, yms. tapahtumien osallistujatietojen osalta.

Rekisterinpitäjä ja rekisterin käsittelijä
Tapahtuman virallinen järjestäjä (Asiakas) päättää ja vastaa henkilötietojen käsittelystä tässä ilmoituksessa kerrottua tarkoitusta varten eli on näiden tietojen osalta rekisterinpitäjä. Seminaarien osallistujatietojen hallinnointia hoitava, tapahtuman tietojen yhteydessä mainittu kongressitoimisto (Konffa) toimii henkilötietojen käsittelijänä. Rekisterinpitäjän tiedot kulloisenkin tapahtuman osalta ovat saatavissa Konffalta.

Yhteystietomme ovat:
Konffa Oy, Vihikari 10, 90440 Kempele
info@konffa.fi
Yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa on: Pia Hanski

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käytetään tapahtuman järjestämiseen ja siihen liittyvään viestintään sekä asiakastietojen osana. Seminaariosallistuja täyttää tiedot osallistujatietojen hallinnointia hoitavan kongressitoimiston (Konffa)ilmoittautumisjärjestelmään Konffa.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Henkilötietojen käsittely perustuu aina voimassa olevaan lainsäädäntöön. Tämän ilmoituksen mukaisen tarkoituksen lainmukainen käsittelyperuste on: Yleistä etua koskevan tehtävän suorittaminen

Käsiteltävät henkilötiedot
Henkilön nimi, titteli, osoitetiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetieto), mielenkiinnon kohteet ja asiakkaan antamia profilointitietoja.

Mistä lähteistä henkilötiedot on kerätty?
Asiakastietorekisteri ja tapahtuman ilmoittautumislomake. Henkilötiedot kerääntyvät
asiakastietorekisteriin tai tapahtumaosallistujahallinnointia hoitavan kongressitoimiston Konffan järjestelmään. Kongressitoimisto luovuttaa tiedot vain asiakkaalleen ja tahoille, jotka ovat tapahtuman järjestämiseksi oleellisia (hotellit, ravintolat tms.).

Henkilötietojen siirto tai luovuttaminen
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti asiakkaan tai Konffan ulkopuolelle.

Tietojen siirtäminen ja luovuttaminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Profilointi ja automaattinen päätöksenteko
Konffa tai asiakas  ei tee automaattista päätöksentekoa perustuen mm. henkilöiden profilointiin.

Henkilötietojen säilyttäminen
Henkilötietojen säilyttämisajat määräytyvät arkistolain (831/1994) ja Konffan tiedonhallintasuunnitelman mukaisesti. Konffa  säilyttää voimassa olevan lainsäädännön perusteella tässä ilmoituksessa tarkoitettuja henkilötietoja toistaiseksi.

Mitä oikeuksia sinulla on?
Tietosuojalainsäädäntö takaa sinulle tiettyjä oikeuksia, joilla voit varmistaa perusoikeuksiin kuuluvan yksityisyyden suojan toteutumisen. Mikäli haluat käyttää oikeuttasi, ota yhteyttä Konffa Oy:n kirjaamoon (info@konffa.fi). Tietyissä tapauksissa oikeuksiasi voidaan rajoittaa tietyissä tilanteissa esimerkiksi Konffan tai asiakkaan lakisääteisen velvoitteen vuoksi tai jos käsittely tapahtuu tieteellistä tutkimusta, tilastointia tai arkistointia varten. Jos oikeuksiasi on rajoitettu, Konffa toteuttaa lainsäädännön edellyttämät asianmukaiset ja tarpeelliset suojatoimenpiteet.


Oikeus suostumuksen peruuttamiseen
Jos käsittelemme henkilötietojasi antamasi suostumuksen perusteella, sinulla on oikeus peruuttaa tällainen antamasi suostumus. Huomaa, että lähtökohtaisesti muuhun kuin tieteelliseen tutkimukseen liittyvä tietojen käsittely perustuu lainsäädäntöön eikä antamaasi suostumukseen. Myös tieteellisen tutkimukseen liittyvä käsittely voi perustua muuhun kuin antamaasi suostumukseen.


Oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot
Sinulla on oikeus saada tietää, käsitteleekö Konffa tai asiakas sinuun liittyviä henkilötietoja. Lisäksi sinulla on oikeus tietää, mitä sinuun liittyviä henkilötietoja käsitellään ja kuinka niitä käsitellään. Sinulla on myös oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista siltä osin kuin jäljennöksen antamisella ei ole haitallisia vaikutuksia muiden oikeuksiin ja vapauksiin tai jos Konffalla tai asiakkaalla ei ole lakiin perustuvaa perustetta kieltäytyä tietojen luovuttamisesta.

Oikeus tietojen oikaisuun
Lähtökohtaisesti sinulla on oikeus epätarkkojen tai virheellisten tietojen oikaisuun.

Oikeus tietojensa poistamiseen
Sinulla voi olla oikeus tietojen poistamiseen Konffan rekistereistä. Jos tietojen käsittely perustuu Konffan tai asiakkaan lakisääteisen tehtävän hoitamiseen tai tietojen säilyttämiselle on jokin muu lakiin perustuva velvoite, oikeuttasi tietojen poistamiseen on todennäköisesti rajoitettu.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Sinulla voi olla oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä laissa säädetyissä tapauksissa. Rajoittamisoikeus voi tulla kyseeseen esimerkiksi jos sinua koskevat henkilötiedot ovat mielestäsi virheellisiä, niitä käsitellään lainvastaisesti tai olet vastustanut tietojesi käsittelyä. Tässä tapauksessa voimme käsitellä henkilötietojasi vain suostumuksellasi, oikeusvaateen laatimisen, esittämisen tai puolustamisen vuoksi, yleisen edun vuoksi tai jonkun toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi.

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä
Sinulla voi olla oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä laissa säädetyissä tapauksissa. Vastustamisoikeus voi tulla kyseeseen esimerksi jos käsittelyyn liittyy automaattista päätöksentekoa profiloinnin perusteella tai jos tietoja käytetään suoramarkkinointitarkoituksiin.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Sinulla on oikeus saattaa Konffan tai asiakkaan toiminnan lainmukaisuus Tietosuojavaltuutetun arvioitavaksi (tietosuoja@om.fi).

Ota yhteyttä

KONFFA Oy

Vihikari 10, 90440 Kempele
010 2926 500
info@konffa.fi

Millainen tilaisuus sinulla on suunnitteilla?

Jätä meille tarjouspyyntö tai kysy lisää palveluistamme